Committee 2021-22

 • Sri Abhay Kumar Surana
 • Sri Achalesh Chowdhury
 • Sri Ashwin Vakharia
 • Ms. Anita Gupta
 • Sri Chandra Sekhar Sarda
 • Sri Dinesh Kumar Gangwal
 • Sri Kamal Ghelani
 • Sri Kishan Lal Rungta
 • Sir Pramod Kumar Gadia
 • Sri Rishabh Kothari
 • Sri Sandeep Jhunjhunwala
 • Sri Saurabh M Shah
 • Sri Sunil K Shah
 • Sri Vijay Kumar Agarwala
 • Sri Vikash Lohia