Committee 2018-2019

 • Sri Abhay Kumar Surana
 • Sri Amit Mundra
 • Sri Anjani Kumar Dhanuka
 • Sri Ashok Kumar Jain
 • Sri Binod Kumar Shroff
 • Sri Bishwanath Dhanuka
 • Sri Dilip Kumar Neotia
 • Sri Lalit Kumar Shroff
 • Sri Mahabir Prasad Saraf
 • Sri Nayan Shah
 • Sir Pawan Kothari
 • Sri Ravindra Sanghai
 • Sri Sanjay Kuamr Jain
 • Sri Sudhir Satnaliwala
 • Sri Sunil K. Shah